Allodynia – a painful to touch symptom of fibromyalgia

http://www.fightfibromyalgia.net/allodynia-a-painful-to-touch-symptom-of-fibromyalgia/